Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" współfinansowane jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji  jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Jesteś tutaj: Aktualności

Aktualności

                                                                                                                                                                           

 

Data dodania: 2024-03-10

                                Smutna wiadomość dla nas.

Odszedł Adam Brzozowski. Nasz Adaś. W kwietniu skończyłby 74 lata.

W naszej LGD był członkiem Zarządu. Oddany przyjaciel harcerzy. Wrażliwy na niedole drugiego człowieka. Społecznik całym Sobą. Zakochany w rodzinnym Solcu Kujawskim. Człowiek mający serce na dłoni i dzielący się z potrzebującymi tym sercem.

                         Adasiu… będzie nam Ciebie brakowało

Data dodania: 2024-02-09

                                                          Szkolenie RADY Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny"

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza członków Rady Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na szkolenie z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady. Szkolenie odbędzie się dnia 19.02.2024 r. od godzinie 17:00 w biurze LGD „Trzy Doliny” w Gądeczu.

                                    Prezes LGD ,,Trzy Doliny"

                                          Leszek Kuziak

Data dodania: 2024-02-07

                                                   WARSZTATY REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

                                                           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                              ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu 19 lutego 2024 roku od godz. 14:00 w siedzibie stowarzyszenia LGD Trzy Doliny w Gądeczu:

Gądecz 33

86-022 Dobrcz

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

UWAGA !!!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach refleksyjnych prosimy
o zgłaszanie udziału telefonicznie lub mailowo do dnia 14.02.2022r.

Tel. 795 423 090

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com

PROGRAM WARSZTATÓW REFLEKSYJNYCH

1. Powitanie gości i przekazanie celu spotkania i założenia warsztatu refleksyjnego

2. OBSZAR 1 - Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie
z planem i można ją uznać za zadowalającą?

3. OBSZAR 2 - Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

4. OBSZAR 3 - W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

5. PRZERWA KAWOWA

6. OBSZAR 4 - Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?

7. OBSZAR 5 - Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

8. OBSZAR 6 - Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne
dla beneficjentów?

9. Podsumowanie

Data dodania: 2024-01-22

Szanowni Państwo

    Przygotowujemy się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 ( LSR ) i w związku z tym uruchamiamy konsultacje w biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny”  nad kryteriami oceny wniosków  i wyboru grantobiorców w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2023 – 2027.

Zgodnie z naszą Lokalną Strategią Rozwoju kryteria oceny i wyboru w kompetencjach Walnego Zebranie Członków należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumentów z nią związanych, w tym procedury i kryteria. Jednak powinno to być poprzedzone konsultacjami społecznymi, które są jednym z warunków Umowy Ramowej nr UM02-6572—UM0220020/23 z dnia 12 grudnia 2023r. Konsultacje mają na celu określenie i zdefiniowanie kryteriów, które będą zrozumiałe i nie budzące wątpliwości dla naszych przyszłych beneficjentów.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” ma charakter oddolny i całe wsparcie kierowane będzie wyłączne na obszar naszego stowarzyszeni. W związku z tym zapraszamy do udziału  w konsultacjach mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, pracowników instytucji samorządowych, przedsiębiorców, animatorów życia kulturalnego i społecznego, radnych z gmin i powiatu bydgoskiego, przedstawicieli szkół, parafii oraz osoby i organizacje pracujące z dziećmi, młodzieżą , osobami  z niepełnosprawnościami i seniorami.

Zapraszamy do wyrażenia własnej opinii i zgłaszania uwag do projektów dokumentów stanowiących kryteria oceny wniosków i wyboru grantobiorcy, które pozwolą LGD zaplanowanie i ogłoszenie naborów.

Uwagi do założeń kryteriów wyboru należy zgłaszać na Karcie konsultacji od 23.01.2024r. do 06.02.2024r. która będzie dostępna w siedzibie Lokalnej Grupy Działania ,, Trzy Doliny” ( Gądecz 33, gmina Dobrcz )

Będą brane jedynie uwagi naniesione na naszej Karcie Konsultacji złożone do dnia 06.02.2024 do godz 16:00.

W celu merytorycznego nanoszenia uwag prosimy o zapoznanie się z celami i kierunkami wsparcia w ramach LSR 2023-2027 dostępnej pod linkiem

https://trzydoliny.eu/hosting_plikow/p_z_LSR-LGD%20TRZY%20DOLINY%202023%20-%202029%20opublikowano%2014%2012%202023_65afb3760954e.pdf

KONSULTACJE DOTYCZĄ KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ :

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2023 - 2027

dodatkowo w załączniku ankieta, którą prosimy wysyłać na adres  lgd.trzydoliny@gmail.com

 

Data dodania: 2024-01-17

 

                                          POSIEDZENIE  RADY

W dniu11.01.2024r . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej ( nabór 1T/2023) oraz  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  zakładanie  działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2023)  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

 w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2024-01-12

                                                         OGŁOSZENIE                 

   Realizując obowiązek wynikający z Planu Komunikacji z Lokalną Społecznością dla wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR ) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „TRZY DOLINY” na lata 2023-2029 informujemy o zaplanowanych w roku 2024 spotkaniach informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami grup docelowych działań komunikacyjnych w gminach obszaru działania LGD Trzy Doliny. 

 1. Gmina Osielsko – 25.01.2024 godz.16:00- Niemcz – świetlica, ul. Sienkiewicza 2
 2. Gmina Sicienko – 26.01.2024 godz. 17:00 – Pawłówek, ul. Nad Torem 2
 3. Gmina Dobrcz  – 29.01.2024 godz. 11:00 – Dobrcz, GOK – ul. Długa 52
 4. Gmina Koronowo – 30.01.2024 godz. 10:00 – Punkt Informacji Turystycznej,  ul. Plac Zwycięstwa 22
 5. Gmina Nowa Wieś Wielka – 31.01.2024 godz. 14:00 – Nowa Wieś Wielka – GOK, ul. Obrońców Pokoju 2
 6. Gmina Solec Kujawski – 01.02.2024 godz. 16:00  – Solec Kujawski świetlica , ul. Kujawska 17A
 7. Gmina Białe Błota –02.02.2024 godz. 16:00 – Białe Błota – GCK Białe Błota, ul. Gronowa

 Podczas spotkania LGD przedstawi roczny harmonogram ogłaszania konkursów, poinformuje o zasadach ich przeprowadzenia oraz zasięgnie informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców gminy:

Pod pojęciem ,,grup docelowych" rozumiemy : 

 •     lokalnych liderów m.in. sołtysów, radnych gminy oraz powiatu;
 •     instytucje kulturalne i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze gminy m.in. biblioteką,  domem kultury, szkołami, uniwersytetami trzeciego wieku;
 •     organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie gminy (w szczególności skupiające  młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, OSP, kluby sportowe;
 •     instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodek pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 •     mieszkańcy gminy;
 •     przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział na obszarze gminy.

                     SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIACH

                PREZES LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ,,TRZY DOLINY" - LESZEK KUZIAK

Data dodania: 2024-01-03

                POSIEDZENIE RADY

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  11.01.2024r.  o godz.  11:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady                                    w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nabór 1T/2023) oraz  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  zakładanie działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2023)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 Porządek obrad 

Powitanie 

Otwarcie obrad 

Przedstawienie proponowanego porządku obrad 

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad 

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną 

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  1T/2023 

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR 

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR 

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR 

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych ) 

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe 

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji 

Sporządzenie listy operacji wybranych 

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  2Z/2023 

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR 

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR 

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR 

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych ) 

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe 

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji 

Sporządzenie listy operacji wybranych 

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2023-12-20

                           

Data dodania: 2023-12-05

                              W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich ,,KRUSZYNIANKI" 

                                          serdecznie zapraszamy

     

 

 

 

 

Data dodania: 2023-12-04

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                    serdecznie zaprasza 

                   na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

               które odbędzie się w dniu 19.12.2023 r. o godz. 17:00

                         w Środowiskowym Domu Samopomocy

                         w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

1. Powitanie i otwarcie zebrania.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

4. Ustalenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących na 2024 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały;

b) dyskusja;

c) głosowanie i podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w latach 2019-2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a) zgłaszanie i przedstawianie kandydatów;

b) dyskusja;

c) głosowanie i podjęcie uchwały.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”

w latach 2019-2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem kadencji:

a) zgłaszanie i przedstawianie kandydatów;

b) dyskusja;

c) głosowanie i podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Stowarzyszenia:

a) przedstawienie projektu uchwały;

b) dyskusja;

c) głosowanie i podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) przedstawienie projektu uchwały;

b) dyskusja;

c) głosowanie i podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia:

a) przedstawienie projektu uchwały;

b) dyskusja;

c) głosowanie i podjęcie uchwały.

14. Prezentacja nowego Logo Stowarzyszenia.

15. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie zebrania.

Data dodania: 2023-11-27

                        Serdecznie zapraszamy do Przyłęk

       

Data dodania: 2023-11-23

                                                  

Data dodania: 2023-11-22

                    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                   nformuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”                                                                                                           objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 1T/2023  

Termin składania wniosków:  06.12.2023 r. do 19.12.2023 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu (dobrowolnie dodany). 

Forma wsparcia: refundacja 

Zakres tematyczny operacji:

Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 109 909,37€ (po kursie 4 zł – 439 637,48 zł) 

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia 

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: projektylgd@gmail.com  lub telefonicznie: 739 246 434 

Załączniki do ogłoszenia:

1.1    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

1.2    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx)

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Formularz umowy

3a. Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe

3b. Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych

 3c. – Kary administracyjne

 3cA  – Kary administracyjne

 3d – załącznik nr 10 RODO

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 1. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 2. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 4. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 6. Opis operacji
 7. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 8.  Wniosek o płatność (xls)

13. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 poniżej w załącznikach dokumentacja konkursowa

 

Załączniki:
Data dodania: 2023-11-22

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”                                                                                                           objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 2Z/2023 

Termin składania wniosków: 06.12.2023 r. do 19.12.2023 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach(dobrowolnie dołączone). 

Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia. 

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD. 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia. 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/ 

Limit środków w ramach naboru: 50 000€ (po kursie 4 zł – 200 000,00 zł)

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/. 

Kwota wsparcia: 100 000 zł 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia. 

Link pomocniczy do wszystkich dokumentów: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny” 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 17.  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności

 

Załączniki:
Data dodania: 2023-11-14

                           Serdecznie zapraszamy

              do gminy Białe Błota na Turniej Tańca

          

Data dodania: 2023-11-06

                          KUJAWSKO- POMORSKIM SZLAKIEM

                LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

 

       w załączniku ciekawie przedstawione wszystkie

Lokalne Grupy Działania  z obszaru naszego

                          województwa

      

     

Data dodania: 2023-10-23

         

Data dodania: 2023-10-02

     Zajęcia z animacji w Pawłówku w październiku

           

Data dodania: 2023-09-18

                  Zajęcia z animacji w Przyłękach we wrześniu

                          

Data dodania: 2023-09-12
 
                II regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej
 
 
Zapraszamy na II regionalne Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej. Celem forum jest stworzenie przestrzeni do współpracy, sieciowania i wymiany doświadczeń dla animatorów i edukatorów z województwa kujawsko-pomorskiego, z sektorów kultury, oświaty i pomocy społecznej.
 
Program Forum obejmuje wykłady i warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji kulturowej i animacji Młodzieży. Forum to nowa przestrzeń niezbędna do zbudowania regionalnej wspólnoty, w której animatorzy i edukatorzy mogą nawiązywać bliższe relacje, rozmawiać o sukcesach, zawodowych marzeniach i wyzwaniach, lokalnych problemach, wspólnie wypracować z samorządowcami nowe formy współpracy i rekomendacje regionalne.
 
Udział w Forum jest bezpłatny. 
Liczba miejsc na Forum jest ograniczona. 
Organizator - Terenowy Dom Kultury / Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia wybranym uczestnikom nocleg i wyżywienie. 
Szczegółowy program znajduje się na naszej stronie www.terenowydomkultury.pl 
oraz na fb: Terenowy Dom Kultury. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 25.09.2023

 O zakwalifikowaniu się poinformujemy mailowo do 27.09.2023. 

Zapraszamy!
Joanna Babińska
animator terenowy BMK
tel. 697213191
 
                                                     
                                                    
                                                                                  
Data dodania: 2023-09-11

    Zajęcia z animacji w Pawłówku we wrześniu

                

Data dodania: 2023-09-04

           Zajęcia z animacji w Strzelcach Górnych we wrześniu

                  

Data dodania: 2023-08-28

               Zajęcia z animacji w Solcu Kujawskim we wrześniu

 

                                          

Data dodania: 2023-08-28

              Zajęcia z Animacji w Kruszynie Krajeńskim we wrześniu

              

Data dodania: 2023-08-07

             Rozpoczynamy następne działania związane z naszym projektem TRZY DOLINY AKTYWNOŚCI.

                            Tym razem w ramach proponujemy przygodę dla młodzieży pod tytułem

                                               AKADEMII MŁODEGO  LIDERA  - 4 ŻYWIOŁY

                           

                           

                           

Szczegóły dotyczące rekrutacji pod numerami :

608 269 702

507 165 868

Lub mailem

magdalena.dabrowska1@zhp.net.pl

Lgd.trzydoliny@gmail.com

                                 

                                          

                                          

Data dodania: 2023-07-25

     Zajęcia z Animacji w Niemczu w sierpniu

                

Data dodania: 2023-07-24

            Zajęcia z Animacji w Kruszynie Krajeńskim w sierpniu

           

Data dodania: 2023-07-10

  Zajęcia z animacji w lipcu w Solcu Kujawskim

                                    

Data dodania: 2023-07-07

                      Sprostowanie w treści protokołu z III  posiedzenia Rady z dnia 21 czerwca 2023

 

Dotyczy omyłek pisarskich w  protokole z III  posiedzenia Rady z dnia 21 czerwca 2023 r. opublikowanego na naszej stronie w dniu 23 czerwca 2023 roku

Zostały popełnione następujące omyłki pisarskie:

Na stronie drugiej protokołu jest odniesienie do naboru 2Z/2022 a powinno być 3R/2022

Oraz widnieje data 30 marzec 2022r. a winno być 18 styczeń 2023r.

Ponadto w całym protokole , w tym również w protokole komisji skrutacyjnej przywołano błędne numery uchwał oznaczając  na końcu każdego numeru liczbą 2023. Prawidłowe oznaczenie to liczba 23

Data dodania: 2023-07-03

                                       

Data dodania: 2023-06-26

             Zajęcia z animacji w Pawłówku w lipcu i sierpniu

               

Data dodania: 2023-06-23

W sobotę w Gądeczu ciekawa oferta dla młodzieży, która lubi HIP-HOP. W pięknym miejscu ( Olszynki) można od 16:00 do późnych godzin nocnych bawić się w rytmie muzyki hip-hopowej

                      

Data dodania: 2023-06-23

Wyniki posiedzenia Rady z dnia 21.06.2023r.

W dniu 21.06.2023r.  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło się  pilne posiedzenie Rady celem odniesienia się do uwag raz zaleceń przedstawionych przez Urząd Marszałkowski dotyczących dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, ,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej -  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2022). 

 W załącznikach protokół z posiedzenia i uchwały

Data dodania: 2023-06-16

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  21.06.2023 r.  o godz.  16:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  pilne posiedzenie Rady celem odniesienia się do uwag raz zaleceń przedstawionych przez Urząd Marszałkowski dotyczących dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, ,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2022).

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi      z porządkiem posiedzenia, 

Porządek obrad

          powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie uwag przesłanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących naboru 1T/2022

         oraz odniesienie się do treści w nich zawartych

         podjęcie stosownych uchwał

         zakończenie zebrania

Data dodania: 2023-06-15

                                             

Data dodania: 2023-06-13

                                              

Data dodania: 2023-06-02

                                          

Data dodania: 2023-06-01

                                         

Data dodania: 2023-06-01

                                    

Data dodania: 2023-06-01

                                                 

Data dodania: 2023-05-31

                                                 

Data dodania: 2023-05-19

                    Trzy Doliny Aktywności: HARCERZ SPECJALISTA- KURS STRZELECKI,

Ruszamy z rekrutacją Uczestników do projektu Trzy Doliny Aktywności: HARCERZ SPECJALISTA- KURS STRZELECKI, kierowanego do osób zamieszkujących obszar LSR (gminy: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko i Solec Kujawski), będących członkami organizacji harcerskiej lub skautowej.

Ilość miejsc: 10, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt zakłada zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, poprzez udział w certyfikowanym, bezpłatnym KURSIE

                                   

                         KURS STRZELECKI: Prowadzącego Strzelanie LOK. 

Warunkiem przyjęcia będzie spełnienie kryteriów obligatoryjnych. 

Realizacja: w formie biwakowej (sob-nd) 17-18.06.2023 r. w Harcerskim Ośrodku Specjalności i Kształcenia HAOSiK w Solcu Kujawskim. 

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście, pocztą tradycyjna, w formie skanu przesłanego mailem do 27.05.2023 roku. 

Certyfikat otrzymają osoby, które ukończyły 21 lat. 

 

Ze względu na brak zgłoszeń dotyczących tego kursu, przeniesiemy rekrutację na miesiące jesienne 2023r.

 

O terminie rekrutacji poinformujemy odpowiednio wcześniej

 

 

Data dodania: 2023-05-19

Trzy Doliny Aktywności: HARCERZ SPECJALISTA - KURS PIERWSZEJ POMOCY

Ruszamy z rekrutacją Uczestników do projektu Trzy Doliny Aktywności: HARCERZ SPECJALISTA - KURS PIERWSZEJ POMOCY, kierowanego do osób zamieszkujących obszar LSR (gminy: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko i Solec Kujawski), będących członkami organizacji harcerskiej lub skautowej.

Ilość miejsc: 10, decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt zakłada zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, poprzez udział w certyfikowanym, bezpłatnym KURSIE

                    

    KURS PIERWSZEJ POMOCY: 16-godzinny. 

Warunkiem przyjęcia będzie spełnienie kryteriów obligatoryjnych.

Realizacja: w formie biwakowej (sob-nd) 02-03.06.2023 r. w  Harcerskim Ośrodku Specjalności i Kształcenia HAOSiK w Solcu Kujawskim. 

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście, pocztą tradycyjna, w formie skanu przesłanego mailem do 27.05.2023 roku. 

Certyfikat otrzymają osoby, które ukończyły 15 lat. 

 

Data dodania: 2023-05-19

Wkrótce rozpocznie się również rekrutacja na;

     KURS NURKOWY P1(*) KDP CMAS

      Warunkiem przyjęcia będzie spełnienie kryteriów obligatoryjnych.

      Termin realizacji: jesień 2023.

      Zgłoszenia: wkrótce.

           

Data dodania: 2023-05-11

                 Spotkanie prezentujące dane

organizowane w dniu 18.05.2023r.  w siedzibie LGD Trzy Doliny – Gądecz 33 o godz.18:30

–    wejście – parter / sala  w  Środowiskowym Domu Samopomocy.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, którego celem  jest przedstawienie zebranych wcześniej, w wyniku przeprowadzonych przez pracowników biura LGD konsultacji dotyczących zasad realizacji LSR oraz opinii na temat funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" . Uczestnicy spotkania będą  mogli zapoznać się w ten sposób z oceną biura oraz poziomem realizacji LSR, opiniami wnioskodawców i beneficjentów wspieranych przez LGD na temat procesu ubiegania się o dofinansowanie. Podczas spotkania będzie możliwość poprowadzenia  dyskusji na temat przedstawionych wyników

Data dodania: 2023-05-10

                                                 

Data dodania: 2023-05-03

        X RODZINNA MAJÓWKA ROWEROWA

Serdecznie zapraszamy na coroczną , już dziesiątą edycję,  rowerowej majówki organizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyłęk przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny". Bedzie okazja zobaczyć Śluzę Debinek- regionalną perełkę hydrologiczną położoną w pięknej okolicy gminy Białe Błota. W trakcie majówki moc atrakcji dla uczestników. Jak co roku  organizatorzy zadbają o bezpieczeństwo uczestników. Kto brał udział w poprzednich edycjach, wie, ze to fajnie spędzony czas wśród sympatycznych osób

           

Data dodania: 2023-05-02

             Zajęcia z animacji w Strzelcach Górnych w maju

                        

Data dodania: 2023-04-28

       

   Serdecznie zapraszamy na zajęcia z animacji w Centrum Aktywności Lokalnej  w Niemczu

                             

 

 

Data dodania: 2023-04-27

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z animacji w Centrum Aktywności Lokalnej  w Solcu Kujawskim

                                                  

Data dodania: 2023-04-26

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z animacji w Centrum Aktywności Lokalnej w Przyłękach

                                                        

Data dodania: 2023-04-20

                                                     

Data dodania: 2023-04-17

                Serdecznie zapraszamy na zajęcia z animacji w Centrum Aktywności Lokalnej w Kruszynie Krajeńskim

                                  

Data dodania: 2023-04-05

                                 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Trzy Doliny”

                                                                            serdecznie zaprasza

                                                      na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                               które odbędzie się w dniu 20.04.2023 r. o godz.  17:00

                                                                  w Środowiskowym Domu Samopomocy

                                                                  w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”
  z działalności za rok 2022.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny”
  w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2022:

a)     przedstawienie projektu uchwały,

b)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2022:

a)     przedstawienie projektu uchwały,

b)     głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” za rok 2022:

a)     przedstawienie uchwał,

b)     dyskusja,

c)     głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Stowarzyszenia obowiązującego od 2023 roku:

a)     przedstawienie projektu uchwały;

b)     dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia obowiązującego od 2023 roku:

a)     przedstawienie projektu uchwały;

b)     dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia obowiązującego od 2023 roku:

a)     przedstawienie projektu uchwały;

b)     dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2023-04-04

                    Zachęcamy do uczestnictwa w fajnym projekcie ,

                  który będzie realizowany w gminie Dobrcz

                     

 

 

Data dodania: 2023-04-01

                          NABÓR DO  PROJEKTU  

                       TRZY DOLINY AKTYWNOŚCI

Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny” ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie   z środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działaniu - włączenie społeczne na obszarach objętych LSR - pod nazwą   TRZY DOLINY AKTYWNOŚCI

Na obszarze LGD organizowane będą zajęcia dla mieszkańców w ramach CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, w tym warsztaty tematyczne oraz dyżury animatorów podczas spotkań otwartych.

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ będą zlokalizowane w:

Strzelce Górne , Niemcz , Przyłęki , Solec Kujawski , Kruszyn Krajęński , Pawłówek

 Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatu bydgoskiego we wszystkich gminach obszaru LSR stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny", czyli w następujących Gminach: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w Gądeczu w biurze projektu. Ponadto zgłoszenia do projektu będą przyjmowane osobiście, pocztą tradycyjną, w formie skanu przesłanego mailem . Nabór dokumentów prowadzony będzie również z wykorzystaniem podmiotów lokalnych zaangażowanych do współpracy: Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Kół Gospodyń Wiejskich z Solca Kujawskiego, Niemcza, Białych Błot, Żołędowa, Pawłówka, Kruszyna Krajeńskiego, Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Przyłęk. Ze względu na ochronę danych osobowych u podmiotów tych rozpowszechnione zostaną formularze rekrutacyjne, natomiast nie będzie u nich możliwości złożenia formularza aplikacyjnego.

Termin rekrutacji : 01.04.2023 – 10.04.2023

Dokumenty do wypełnienia

Formularz zgłoszeniowy TRZY DOLINY AKTYWNOŚCI

Dokumenty do zapoznania

Wzór umowy uczestnictwa w projekcie TRZY DOLINY AKTYWNOŚCI -

Wzór oświadczenia uczestnika projektu TRZY DOLINY AKTYWNOŚCI

Wzór zakresu danych osobowych

Dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego  osobiście , pocztą tradycyjną lub skan pocztą elektroniczną .

LGD ,,Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

lgd.trzydoliny@gmail.com

Kontakt w sprawie rekrutacji : 739 246 434

poniżej załączniki

                                            

Data dodania: 2023-02-22

                     Posiedzenie Rady

W dniu  16.02.2023 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2022). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2023-02-08

                        ŚWIETLICA W STRZELCACH GÓRNYCH

Nowa, ładna świetlica na mapie gminy Dobrcz. W Strzelcach górnych mieszkańcy otrzymali nowe miejsce do spotkań integracyjnych. Świetlica powstała ze środków Urzędu Gminy w Dobrczu przy udziale środków finansowych z funduszy europejskich ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. A my jako LGD TRZY DOLINY już mamy plany na realizacje roznych form aktywizacji mieszkańców przy udziale środków z EFS. Będzie się działo       

Data dodania: 2023-02-06

                         WARSZTATY  REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu 16 lutego  2023 roku od godz. 17:00  w siedzibie stowarzyszenia LGD Trzy Doliny w  Gądeczu .

Gądecz 33 – 86-022 Dobrcz 

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

                                                                                 UWAGA !!! 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach refleksyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie  lub mailowo do dnia 14.02.2022r.

Tel. 795 423 090

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com 

PROGRAM  WARSZTATÓW  REFLEKSYJNYCH

1. Powitanie gości i przekazanie celu spotkania i założenia warsztatu refleksyjnego

2. OBSZAR 1 - Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem

 i można ją uznać za zadowalającą?

3. OBSZAR 2 - Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych

 jest zadowalająca?

4. OBSZAR 3 - W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

5. PRZERWA KAWOWA

6. OBSZAR 4 - Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach 

 LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych

 potrzeb społeczności z obszaru LGD?

7. OBSZAR 5 - Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie

 potrzebne informacje?

8. OBSZAR 6 - Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

9. Podsumowanie

Data dodania: 2023-02-03

                                                        Posiedzenie Rady 

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  16.02.2023r.. o godz.  16:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  rozwój działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2022) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi   z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału                       w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

           Porządek obrad

          powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie

         ponownej oceny,

Data dodania: 2023-01-24

W dniu 18.01.2023r . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nabór 4D/2022) oraz  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  rozwój działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2022)  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2023-01-09

                                                                  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

               Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  18.01.2023r o godz. 11:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nabór 4D/2022) oraz  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  rozwój działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 3R/2022)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek obrad

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  4D/2022

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  3R/2022 

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2022-12-21

     

                                         

Data dodania: 2022-12-02

       SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  NA COROCZNE WYDARZENIE 

                       MIKOŁAJKOWA  NIEDZIELA  MEDYCZNA

    

Data dodania: 2022-11-30

                       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                         serdecznie zaprasza

                                       na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,                           

           w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej ,  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

                                                w dniu 14.12.2022 r. o godz.  17:00

  Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 Powitanie i otwarcie zebrania.

Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.

Ustalenie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązujących  w 2023 rok:

a)    przedstawienie projektu uchwały;

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały

d )   Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

e)    Zamknięcie zebrania.

 

Data dodania: 2022-11-17

                                                 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                                           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                                             informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                                         na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4D/2022

Termin składania wniosków: 01.12.2022 r. do 14.12.2022

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu (zalecane).

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników:  zgodnie z załącznikiem nr  4 do ogłoszenia.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5  do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru dla wskaźnika: Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 24 571,44 euro (po kursie 4 zł - 98 285,76 zł)

 Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

 Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia: 

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 4 ; 
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 12. Wzór wniosku o płatność
 13. Instrukcja wypełniania WoP

 

 

 

Załączniki:
Data dodania: 2022-11-14

                                         OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

                         Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: 

             informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                           na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 3R/2022

 Termin składania wniosków: 28.11.2022 r. do 12.12.2022 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach(zalecane).

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 295 611,13€  (po kursie 4 zł – 1 182 444,52 zł)

 Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

1.1   Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)

1.2   Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z);
 2. Biznesplan (wersja 5z)

3.1.   Biznesplan (.pdf)

3.2.   Biznesplan (.docx)

3.3.   Biznesplan  - tabele finansowe

3.4.   Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 1. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

4.1.    Oświadczenie (.pdf)

4.2.   Oświadczenie (.xlsx)

4.3.   Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 1. Formularz umowy (wersja 9z)

5.1.    Umowa o przyznanie pomocy

5.2.    Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe

5.3.   Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych

5.4.    Załącznik 3 – Kary administracyjne

5.5.    Załącznik 3A – Kary administracyjne

Załączniki:
Data dodania: 2022-10-10

                            KUJAWSKO - POMORSKI  FESTIWAL  KSIĄŻKI

                                  Serdecznie zapraszamy na Festiwal Książki. Szczegóły na plakacie

                

Data dodania: 2022-09-30

Informacja o spotkaniach otwartych dla mieszkańców dotyczące  konsultacji związanych  z opracowaniem LSR

                                                    LGD Trzy Doliny na lata 2021 -  2027

 

Udział w spotkaniach będzie otwarty i wolny. Zorganizowane zostanie jedno spotkanie w każdej gminie wchodzącej w skład obszaru LSR. Spotkanie w szczególności obejmie takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Za proces odpowiadał będzie moderator prowadzący spotkanie. Spotkanie/Warsztat będzie obejmowało pracę w formie procesu grupowego otwartego takimi metodami jak np. Open Space, gdzie moderator ukierunkowuje, ale dobór tematów i wniosków dobierany jest swobodnie przez osoby z sali. Możliwa, też w zależności od ilości uczestników, będzie praca w podgrupach, gdzie każdy będzie mógł się wypowiedzieć na temat każdego z obszarów podlegających badaniu/opiniowaniu. Celem spotkań będzie zebranie pomysłów, uzyskanie innego spojrzenia na kluczowe zagadnienia (innego niż przy poprzednich formach), inne spojrzenie na priorytety, gdyż zakres tematyczny nie jest szczegółowo zaplanowany. Dane uzyskane podczas badania posłużą do opracowania diagnozy, działań/przedsięwzięć, celów i rezultatów ujętych w LSR. Szacowany czas jednego warsztatu 3 godziny.

 HARMONOGRAM  SPOTKAŃ W GMINACH OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ,,TRZY DOLINY"

 Dobrcz, Gminny Ośrodek Kultury ul. Długa 52                                                                              10.10.2022 -  od  godz. 09:00

Nowa Wieś Wielka, Gminny Dom Kultury, ul. Aleja Pokoju 7,                                                      14.10.2022 -  od  godz.10:00

Koronowo, Urząd Miasta , Plac Zwycięstwa 1,                                                                               17.10.2022 – od godz. 10:00

Solec Kujawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota" 3               19.10.2022 – od godz. 11:00

Przyłęki, gm. Białe Błota, Szkoła Podstawowa. ul .Zabytkowa 5                                                 19.10.2022 –  od godz.15:00

Niemcz, gm. Osielsko, Świetlica Wiejska, ul. H. Sienkiewicza 4b                                                 20.10.2022 – od godz. 14:00

Kruszyn, gm. Sicienko, Wiejski  Dom Kultury,  ul. Strażacka 9                                                      24.10.2022 – od godz. 15:00

Data dodania: 2022-09-06

Wyniki posiedzenia Rady z dnia 02.09.2022

W dniu  02.09.2022r.  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło się  pilne posiedzenie Rady celem odniesienia się do uwag raz zaleceń przedstawionych przez Urząd Marszałkowski dotyczących dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, ,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej -  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022).

 W załącznikach protokół z posiedzenia i uchwały

Data dodania: 2022-08-30

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  02.09.2022r.  o godz.  14:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  pilne posiedzenie Rady celem odniesienia się do uwag raz zaleceń przedstawionych przez Urząd Marszałkowski dotyczących dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, ,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022).

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi      z porządkiem posiedzenia, 

Porządek obrad

          powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie uwag przesłanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących naboru 1T/2022

         oraz odniesienie się do treści w nich zawartych

         podjęcie stosownych uchwał

         zakończenie zebrania

Data dodania: 2022-08-29

Informacja o spotkaniu dotyczącym konsultacji związanych  z opracowaniem LSR  LGD Trzy Doliny na lata 2021 -  2027

Udział w warsztatach będzie „celowany”, a więc zaproszamy przedstawicieli poszczególnych sektorów. Warsztaty w szczególności obejmą takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Za proces odpowiadał będzie moderator prowadzący warsztat. Warsztaty będą obejmowały pracę w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burzę mózgów, czy też priorytetyzację funkcjonalności. Tematyka formy obejmie m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Wnioski i wskazania z warsztatów posłużą do zebrania danych dla celów opracowania diagnozy, celów, działań/przedsięwzięć i rezultatów ujętych w LSR.  Szczególną wartością dodaną tej metody będą wyniki dotyczące partnerstw i możliwości ich zawiązywania, gdyż uczestnikami warsztatów będą potencjalni partnerzy. Szacowany czas jednego warsztatu 3-4 godziny. Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ W GMINACH OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ,,TRZY DOLINY"

Osielsko, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Tuberozy 2,                                                 - 05.09.2022 - godz. 16:00

Solec Kujawski Soleckie Centrum Kultury , ul. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota" 1             - 06.09.2022 -  godz.16:00

Nowa Wieś Wielka, Gminny Dom Kultury, ul. Aleja Pokoju 7,                                                      - 07.09.2022 - godz.16:00

Dobrcz, Gminny Ośrodek Kultury ul. Długa 52                                                                               - 08.09.2022 - godz. 16:00

Koronowo, Urząd Miasta , Plac Zwycięstwa 1,                                                                               -12.09.2022 -  godz.17:00

Sicienko, Urząd Gminy, ul. Mrotecka 9 ,                                                                                          - 13.09.2022 - godz.16:00

Białe Błota, Gminne Centrum Kultury, ul.Gronowa 1,                                                                   - 14.09.2022 -  godz.16:00

 

 

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

Data dodania: 2022-08-18

                                                   Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety .

Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań. Kwestionariusz zawierał będzie pytania zamknięte (rozstrzygające), wielokrotnego wyboru (także ze skalowaniem i rangowaniem) oraz pytania otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź respondenta. Ankieta zostanie podzielona na obszary tematyczne, w tym: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Kwestionariusz zostanie opublikowany on-line, a informację o możliwości jego wypełniania upowszechniano na spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach, dyżurach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i mailingu. Dzięki tej metodzie, możliwość wypowiedzi będą mieli potencjalnie wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele społeczni, w tym organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny. Dodatkowo ankieta będzie też stanowiła formę partycypacji skierowaną do osób niemogących uczestniczyć w warsztatach lub konsultacjach otwartych. Planowany czas zbierania danych ankietowych – 6-8 tygodni.

Poniżej jest zamieszczony link, który przekieruje do kwestionariusza ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql6XNjHh9QkdETIUMy5s45i34UnEvU90OzHSyJIdIt0XxDw/viewform?usp=sf_link

dodatkowo informacje dotyczące ankiety są zamieszczone na stronie głównej w zakładce ,, Wsparcie przygotowawcze 19.1"

 pozdrawiam serdecznie

Prezes LGD Trzy Doliny -  Leszek Kuziak

Data dodania: 2022-08-16

 

Wyniki posiedzenia Rady z dnia 12.08.2022

W dniu  12.08.2022r.   w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło się  pilne posiedzenie Rady celem odniesienia się do uwag raz zaleceń przedstawinych przez Urząd Marszałkwski dotyczących dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej ” (nabór 1T/2022).

W załącznikach protokół z posiedzenia i uchwałą  

* Informacja o omyłce pisarskiej w uchwale nr PROW/IV/2/2022 - w tytule uchwały winno być: (...)w sprawie zatwierdzenia operacji wybranych w ramach konkursu nr 1T/2022 (...) a nie jak widnieje 2Z/2021.

Data dodania: 2022-08-08

Posiedzenie Rady 

 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  12.08.2022r.  o godz.  14:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  pilne posiedzenie Rady celem odniesienia się do uwag raz zaleceń przedstawinych przez Urząd Marszałkwski dotyczących dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej ” (nabór 1T/2022).  

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi   z porządkiem posiedzenia,  

Porządek obrad

          powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie uwag przesłanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących naboru 1T/2022 oraz odniesienie się do treści w nich zawartych

         podjęcie stosownych uchwał

         zakończenie zebrania

 
Data dodania: 2022-07-11

                                         Posiedzenie Rady

W dniu  08.07.2022 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2022-06-30

                       Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  08.07.2022r.  o godz.  14:00 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej -  w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymiz   z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

 

          Porządek obrad

          powitanie

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

         przyjęcie porządku posiedzenia;

         przedstawienie wniosków, w sprawach protestów oraz przeprowadzenie ponownej oceny,

         podjęcie stosownych uchwał

         zakończenie zebrania

Data dodania: 2022-06-23

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Dobrcz na drugie spotkanie z muzyką poważną. Jest okazja posłuchania muzyki poważnej w wykonaniu uzdolnionej młodzieży z naszego regionu w miejscu szczególnym - przy pięknej, starej szkole w Strzelcach Górnych. Warto tu być…

                                       

 

 

Data dodania: 2022-06-22

             

Data dodania: 2022-06-08

Serdecznie zapraszamy w jedno z bardziej urokliwych miejsc obszaru LGD Trzy Doliny.

         Zapewniamy piękna pogodę, miłe towarzystwo i moc pozytywnych wrażeń

                                     

Data dodania: 2022-04-26

Zapraszamy osoby, które chcą rozpocząć przygodę z własną działalnością gospodarczą do zapoznania się z poniższymi informacjami

                                            

Nabór do projektu jest ciągły i ruszył 04.04.2022 r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie całego województwo kujawsko-pomorskiego. 

Kryteria wiekowe 18-29 lat (nieukończony 30 r.ż.). 

Osoby bierne zawodowo lub niezarejestrowane w PUP. 

Szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz konstruowania biznes planu.

Kwota bezzwrotnej dotacji 23 050,00 zł + ok. 1 900,00 zł wsparcie pomostowe przez 6 m-cy (działalność nie może być zawieszona lub zamknięta przez conajmniej rok). 

Najwięcej punktów przy ocenie wniosku otrzymują osoby, które są w stanie wykazać utratę pracy po 1.03.2020 r. z powodu Covid-19 (np. umowa rozwiązana za porozumieniem stron lub nieprzedłużona). 

Informacja o projekcie znajduje się na: 

naszej stronie internetowej https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/

informacja o naborze - https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/aktualnosci

informacja na Fb - https://www.facebook.com/iphtorun/photos/a.214359938650436/4992564857496563/?notif_id=1649827409388626&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

Data dodania: 2022-04-25

                               Posiedzenie Rady

W dniu  21.04.2022 r. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbyło  się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022). Dokumenty dotyczące posiedzenia są zamieszczone jako załączniki

Data dodania: 2022-04-14

                           Posiedzenie Rady dotyczące autokontroli

 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  21.04.2022r. o godz.  17;30 w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady celem autokontroli dokonanego wyboru oceny i wyboru operacji  w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy  w ramach działania  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022) 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami  i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia,     w tym z wnioskiem, który będzie rozpatrywany podczas posiedzenia.

 Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

          Porządek obrad

          powitanie 

         otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności; 

         powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

         przedstawienie proponowanego porządku obrad 

         składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia; 

         przyjęcie porządku posiedzenia; 

         przedstawienie wniosków, w sprawach, w których wpłynął protest oraz przeprowadzenie ponownej oceny, 

Data dodania: 2022-04-14

                               Spotkanie prezentujące dane 

organizowane w dniu 21.04.2022 w siedzibie LGD Trzy Doliny – Gądecz 33 o godz.17:30

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, którego celem  jest przedstawienie zebranych wcześniej, w wyniku przeprowadzonych przez pracowników biura LGD konsultacji dotyczących zasad realizacji LSR oraz opinii na temat funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Trzy Doliny" . Uczestnicy spotkania będą  mogli zapoznać się w ten sposób z oceną biura oraz poziomem realizacji LSR, opiniami wnioskodawców i beneficjentów wspieranych przez LGD na temat procesu ubiegania się o dofinansowanie. Podczas spotkania będzie możliwość poprowadzenia  dyskusji na temat przedstawionych wyników 

Data dodania: 2022-04-06

                                 Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny"

           jako jeden z współorganizatorów serdecznie zaprasza w dniu 09.04.2022

                                            na Piknik w Sicienku.

                          Będzie sportowo , ekologicznie i smakowicie

Data dodania: 2022-04-05

                  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                         serdecznie zaprasza

                                       na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                które odbędzie się w dniu 21.04.2022 r. o godz.  16:00

                                    w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu
                                                       (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz)

 Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków:

 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD „Trzy Doliny” za rok 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej LGD „Trzy Doliny” w zakresie sprawozdań Zarządu LGD „Trzy Doliny”, o których mowa w pkt. 6 i 7 porządku obrad.
 9. Dyskusja nad pkt. 6, 7 i 8.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny” z działalności za rok 2021:

a)   przedstawienie projektu uchwały,

b)   głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu LGD „Trzy Doliny” za rok 2021:

a)   przedstawienie projektu uchwały,

b)   głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”:

a)   przedstawienie uchwał,

b)   głosowanie i podjęcie uchwał.

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2022-04-05

Posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD Trzy Doliny

 

                       w sprawie oceny  konkursu  1T/2022 oraz 2Z/2022

 

W dniu 30.03.2022r . Rada stowarzyszenia LGD ,,Trzy Doliny” w siedzibie biura LGD w Gądeczu 33 dokonała oceny oraz wyboru operacji w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej j” (nabór 1T/2022). oraz ,, rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez zakładanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022)  Wyboru i oceny dokonano na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny

w załącznikach dokumenty związane z posiedzeniem Rady

Data dodania: 2022-03-21

                                     Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

               Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” informuje że w dniu  30.03.2022r.  o godz.  09:00  w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33 odbędzie się  posiedzenie Rady w celu oceny i wyboru operacji   w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ( nabór 1T/2022) oraz  ,, Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  zakładanie działalności gospodarczej  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. ” (nabór 2Z/2022)

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z §13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z §4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Porządek obrad

Powitanie

Otwarcie obrad

Przedstawienie proponowanego porządku obrad

Sprawdzenie kworum i prawomocności obrad

Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisje skrutacyjną

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  1T/2022/2022

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Przedstawienie kart oceny wstępnej wniosków  2Z/2022 

Ocena operacji pod względem zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz ocena zgodności operacji z LSR

Podjęcie oddzielnych uchwał o zgodności lub niezgodności z LSR

Sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR

Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków  ( tylko w odniesieniu do operacji zgodnych )

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe

Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji

Sporządzenie listy operacji wybranych

Zamknięcie posiedzenia , podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do biura LGD

Data dodania: 2022-02-21

             Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), w załączeniu przekazuję do stosowania wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

 • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

- wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.

Wzór  aneksu ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Data dodania: 2022-02-04

                              

                                   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

                                  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

Informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia  na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 2Z/2022

 Termin składania wniosków:   21.02.2022 r. do 07.03.2022

 Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach(dobrowolnie dołączone).

 Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków

o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

 Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 Limit środków w ramach naboru: 287 467,76 €  (po kursie 4 zł – 1 149 871,04 zł)

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Kwota wsparcia: 100 000 zł

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Link pomocniczy do wszystkich dokumentów: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. Wzór formularza biznesplanu;
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 12. Opis operacji.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Wzór wniosku o płatność
 15. Instrukcja wypełniania WoP
 16. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 17.  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności

 

Załączniki:
Data dodania: 2022-01-31

                                   WARSZTATY  REFLEKSYJNE

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

                                                                                          ZAPRASZA 

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia- Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego, beneficjentów oraz wszystkie osoby z obszaru LGD Trzy Doliny zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się w dniu 16 lutego  2022 roku od godz. 12:00  w siedzibie stowarzyszenia LGD Trzy Doliny w  Gądeczu .

Gądecz 33 – 86-022 Dobrcz

 Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR

                                                                                UWAGA !!!

Ze względu na ograniczenia i restrykcje związane z COVID-19  osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach refleksyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie  lub mailowo do dnia 14.02.2022r.

Tel. 795 423 090

Email : lgd.trzydoliny@gmail.com

Podczas warsztatów będą zachowane środki ostrożności przewidziane przepisami. Dostępne będą  środki dezynfekcyjne oraz  maseczki jednorazowe 

 

PROGRAM  WARSZTATÓW  REFLEKSYJNYCH

1. Powitanie gości i przekazanie celu spotkania i założenia warsztatu refleksyjnego

2. OBSZAR 1 - Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem

 i można ją uznać za zadowalającą?

3. OBSZAR 2 - Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych

 jest zadowalająca?

4. OBSZAR 3 - W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

5. PRZERWA KAWOWA

6. OBSZAR 4 - Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach

 LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych

 potrzeb społeczności z obszaru LGD?

7. OBSZAR 5 - Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie

 potrzebne informacje?

8. OBSZAR 6 - Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

9. Podsumowanie

Data dodania: 2022-01-28

                                               Projekt "STARTER - Młodzi w biznesie"

realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy - obecnie trwa pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, potrwa do 1 lutego 2022 r., kolejne będą ogłaszane sukcesywnie, wsparcie jest kierowane do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, informacja o projekcie znajduje się na:

naszej stronie internetowej https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/

informacja o pierwszym naborze - https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/aktualnosci

na profilu IPH na Facebooku - https://www.facebook.com/iphtorun/photos/a.214359938650436/4736186183134433/

           

         

         

 

Data dodania: 2022-01-21

                                                     OGŁOSZENIE

            Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  zaprasza na szkolenia w zakresie:

Sporządzania wniosków    o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie :

„Zakładanie działalności gospodarczej”  w ramach działania „Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 01.02.2022. - wtorek-  godz.10:00 – 13:00 

W dniu 02.02.2022. - środa -   godz.10:00 – 13:00

Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

                                                     UWAGA

ze względu na ograniczoną liczbę miejsc związaną z obostrzeniami sanitarnymi prosimy o telefoniczne zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu pod numer

                                        tel. 795 423 090

Obowiązują zasady związane z COVID-19 – maseczki podczas szkolenia  oraz dezynfekcja rąk w załączniku programy  szkoleń

w załączniku plan szkolenia

Data dodania: 2022-01-20

                                                        OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

                                            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

                         informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

                                        na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego                                  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 1T/2022

Termin składania wniosków:  03.02.2022 r. do 16.02.2022

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu (dobrowolnie dodany).

 Forma wsparcia: refundacja

 Zakres tematyczny operacji:

ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 413 173,41€ (po kursie 4 zł – 1 652 693,64 zł)

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.

 Minimalna całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Intensywność pomocy:

Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców,

Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów,

Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 Pytania należy kierować na adres email: projektylgd@gmail.com  lub telefonicznie: 739 246 434

 Załączniki do ogłoszenia:

1.1    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)

1.2    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx)

1.3    Formularz wniosku – arkusze dla współskładających

 1.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z);
 2. Formularz umowy (wersja 8z)

3a. Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe

3b. Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych

 3c. – Kary administracyjne

 3cA  – Kary administracyjne

 3d - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 1. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 2. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 4. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 6. Opis operacji
 7. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 8.  Wniosek o płatność (.pdf)

12a. Wniosek o płatność (.xlsx)

12b. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Załączniki:
Data dodania: 2021-12-22

                                           

Data dodania: 2021-12-16

                                                                                                                                                               Gądecz, 16.12.2021

                                 Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” 

                                   zaprasza na szkolenia w zakresie:

 Sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej”   w ramach działania „ Wdrażanie   lokalnych strategii rozwoju”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33

Data szkolenia – 22.12.2021 , godz.11:00

Data dodania: 2021-11-22

                              Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny”

                                                          serdecznie zaprasza 

                        na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                                które odbędzie się w dniu 02.12.2021r. o godz.17:00

                 w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 ) 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu członkostwa w stowarzyszeniu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem mandatu

a)    Zgłaszanie i przedstawienie kandydatów

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2021-11-22

                   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny”

                                               serdecznie zaprasza 

                  na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
                           które odbędzie się w dniu 02.12.2021r. o godz.17:00

                     w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Gądeczu (Gądecz 33, 86-022 )

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków: 

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Trzy Doliny” w związku z wygaśnięciem mandatu

a)    Zgłaszanie i przedstawienie kandydatów

b)    dyskusja;

c)     głosowanie i podjęcie uchwały

 1. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie zebrania.
Data dodania: 2021-11-19

    

Data dodania: 2021-10-28

                  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY DOLINY”

       Zaprasza mieszkańców gmin członkowskich na spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia

                                       Lokalnej Grupy Działania  ,,Trzy Doliny”

                                 w celu zapoznania się z opinią mieszkańców na temat realizacji LSR.

Spotkanie odbędzie się w w  Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej ,  (Gądecz 33, 86-022 Dobrcz) w dniu 16.11.2021 r. o godz.  18:00.

Następna strona
Ostatnio dodane
Najczęściej czytane
Kontakt

Newsy